Artiklar

Inspirationshelg för unga evangelister

Fotograf: Samuel Östersjö

Inspirationshelg för unga evangelister

Helgen den 15-17 oktober 2010, samlades ett 40-tal evangelister från olika delar av Sverige och Skandinavien på Elimgården i Närke. Bakom inbjudan stod Evangelistfonden.

– Gud har talat till mig om att överlämna kappan till en ny generation, förklarade Evangelistfondens grundare, Roger Larsson, i ett av sina seminarier.

 

Efter ett inledande kvällsmöte på fredagen, följde ett späckat seminarieschema på lördagen. Först ut var Roger Larsson, som talade om evangelistens tjänst:

– Vi behöver vara vägröjare som Johannes Döparen, personer som inte följer med strömmen utan står upp för sanningen och rättfärdigheten.

Han betonade att det krävs både mod och ödmjukhet för att vara en Andens röst i tiden och leda människor till omvändelse.

– Det är inte våra väckelserörelser, underströk han. Precis som Johannes Döparen behöver vi överlämna vår väckelserörelse till Jesus, det är han som är ”Guds lamm som borttager världens synd”. Vi har fått i uppgift att utrusta andra till tjänst.

Roger Larsson betonade samtidigt församlingens ansvar att skapa plats för evangelistens tjänst och att omge sina evangelister med ett bönebeskydd, som gör att lågan kan fortsätta att brinna.

Näst på tur stod Andréas Andersson från Sport for Life. Med inspirerande exempel från idrottsvärlden, undervisade han om vikten av att ha ett tjänande sinnelag.

– Vår kallelse som evangelister är inte att skapa oss en personlig plattform eller forma lärjungar efter vår egen avbild. Vår kallelse är att föra människor till Jesus och fylla deras behov i Guds vishet och kraft. Varje behov är en öppen dörr för Guds kraft in i en människans livssituation.

Han berättade om en skala från -10 till +10 som Sport for Life använder för att beskriva en människas andliga resa, där nollpunkten är den punkt där hon kommer till tro.

– Det är lätt att bli missmodig när vi inte ser människor ta emot Jesus. Men vi kanske har fört personen från -9 till -3 och sått ett frö som någon annan sedan får skörda, eller från +2 till +7 och får se frukten när hon börjar föra sina vänner till Kristus.

Magnus Henricson, som sitter i Evangelistfondens styrelse, undervisade om Andens gåvor och ledning utifrån 1 Korinthierbrevet 12-14.

– Ofta hoppar vi över kapitel 13, Kärlekens lov, men det är själva förutsättningen för att bruka gåvorna rätt. ”Störst av allt är kärleken” och Gud är kärlek – om vi lever i kärleken använder vi inte nådegåvorna för att framhäva vår egen andlighet utan för att uppbygga andra.

Han tog upp tre saker som kännetecknar alla nådegåvor: De förmedlas av Anden, de ges av nåd och de ska vara till nytta för andra. Därefter delade han in nådegåvorna i tre kategorier – uppenbarelsegåvor, kraftgåvor och muntliga gåvor – och gick igenom dem en och en. När han kom till profetians gåva underströk han hur viktigt det är att pröva allt som sägs och sedan behålla det som är gott. Den församlingsledare som avråder sina medlemmar från att pröva profetiska tilltal är farligt ute, menade han.

– Gåvornas syfte är att hjälpa människor att upptäcka och möta Gud, att vara människor och församling till uppbyggelse. Jesus säger i Johannes 13:34 att om vi lever i kärleken kommer alla förstå att vi är hans lärjungar, summerade Magnus.

Lördagens fjärde talare var Johan Winbo från Pingstkyrkan i Västerås. Han delade med sig av sina personliga erfarenheter av gudomligt helande, liksom av lärdomarna från den uppsats han har skrivit i ämnet.

Efter att ha besvarat frågorna ”Kan Gud hela?” och ”Vill Gud hela?”, ledde han åhörarna igenom ett studium av Jesu helandetjänst i evangelierna. Han gav också några tips på hur vi kan gå tillväga när vi möter person som behöver ett helande.

För det första behöver vi se människan bakom behovet. För det andra behöver vi vara medvetna om Jesu närvaro. För det tredje kan vi lägga händerna på den sjuke och lita på att Gud botar honom – kanske inte på det sätt eller inom den tidsram som vi har tänkt, men det kommer att ske.

Siste man ut i predikstolen var Daniel Frampton, som undervisar i kyrkohistoria på bibelskolor runt om i Europa. Han insatte begreppet ”evangelist” både i ett bibliskt och ett historiskt perspektiv.

Trots att evangelisten är en av de fem tjänstegåvorna, förekommer ordet bara på tre ställen i Nya Testamentet (Apg 21:8, 2 Tim 4:5 och Ef 4:11). Betydelsen är: ”en som predikar de goda nyheterna”. Evangelisten har en viktig och banbrytande funktion i församlingen, nämligen att ”utrusta de heliga” så att de blir själavinnare.

Daniel lyfte också fram ett antal personer som har spelat en viktig roll i väckelsehistorien, från församlingstjänaren Filippus i Apostlagärningarna till John Whitefield, som var med och utlöste The Great Awakening i USA på 1700-talet.

Seminariedelen avrundades med en frågestund, där helgens deltagare kunde ställa frågor till Roger Larsson. Under lördagskvällen och söndagsförmiddagen hölls ytterligare två gudstjänster som fullbordade en intensiv och givande inspirationshelg.